วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

24 มี.ค. 64   admin


วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา (08.30 - 11.30 น.) กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนกและเครือข่ายรวมพลังเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดย ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกิจกรรมโครงการฯในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดแสงสว่างนภาราม ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th