วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิด ค่ายผลิตและพัฒนาผลงานวิชาการ บ้าน สปส. แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย ปี 3 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

10 มี.ค. 64   admin


วันที่ 8 มีนาคม 2564 (เวลา 11.20 - 12.00 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผลิตและพัฒนาผลงานวิชาการ บ้าน สปส. แบบมุ่งเป้าดาวกระจาย ปี 3 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ในการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ได้แก่ โครงร่างวิจัย ชุดข้อเสนอ โครงการวิจัย เพื่อส่งเสนอขอทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน หนังสือ ตำรา บทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสาร ในการประชุมวิชาารที่มีรายงานสืบเนื่องจาก การประชุม (Proceedings) และในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นตามระบบ และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพต่อไป ณ โรงแรมนาถสิริเรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th