วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

22 ก.พ. 64   admin


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสถาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 2. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 3. เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้เกิดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย เมื่อมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th