วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

22 ก.พ. 64   admin


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณาจารย์และผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจําปีงบประมาณ 2564 ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ช่วงของการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มุมมอง ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลง การสาธารณสุขไทย" ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th