วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีการเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจําปีงบประมาณ 2564

15 ก.พ. 64   admin


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดพิธีการเปิดอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบองค์รวมในการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผู้ป่วยระยะวิกฤตขั้นสูง เพื่อนำไปสู่การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยบนพื้นฐานและหลักฐานเชิงประจักษ์ของศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แบบสหสาขาวิทยาการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th