วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูต้นแบบด้านสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรจิตอาสา"

11 ก.พ. 64   admin


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 08.30 - 16.30 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูต้นแบบด้านสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรจิตอาสา" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ และทักษะชีวิตที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ผ่านการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เกิดทักษะด้านการดูแลตัวเองและพึ่งพาตัวเองได้ สามารถเป็นครูต้นแบบในการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการฯ ณ ห้องประชุมสัตตอุบล (1103) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th