วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร น้ำสรง และพุ่มดอกบัว ในการบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก)

8 ก.พ. 64   admin


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร น้ำสรง และพุ่มดอกบัวในการบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th