วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก อาจารย์อนุสรณ์ ขจรวิทย์ ดร.อุรากร ฟูเดอริค และคณะ

28 ม.ค. 64   admin


วันที่ 28 มกราคม 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก อาจารย์อนุสรณ์ ขจรวิทย์ ดร.อุรากร ฟูเดอริค และคณะ ณ ห้องประชุมปทุมชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th