วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดโครงการ พยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ นำพาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน

31 ธ.ค. 63   admin


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการพยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ นำพาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ ดร. ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย อาจารย์อภิรดี เจริญนุกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th