วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬา ระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ

30 ธ.ค. 63   admin


วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.30 - 12.00 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ฝ่ายบริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬา ระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยส่าหรี มิวเทียร่า อินโดนีเซีย (Sari Mutiara Indonesia University) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ Health Care Education : Challenges in Response to COVID-19โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 49 ห้อง B เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปทุมชาติ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th