วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ธ.ค. 63   admin


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ"ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี" ช่วงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"การปฏิบัติราชการในยุค New normal"โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th