วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการศึกษา ออกแบบการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

6 พ.ย. 63   admin


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 10.00 - 11.00 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการศึกษา ออกแบบการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสัตตอุบล(1103) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th