วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดหลักสูตรการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

26 ก.ย. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
พิธีปิดหลักสูตรการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว 6 เดือน


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th