วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


“พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

24 ก.ย. 63   admin


วันที่ 23 กันยายน 2563 (08.00 – 10.00 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนของวิทยาลัยฯ ร่วมงาน “พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 โอกาสนี้ นายธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประธานในพิธี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการฯและอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th