วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพยาบาลในยุควิถีใหม่ (New Normal)” และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

24 ก.ย. 63   admin


วันที่ 22 กันยายน 2563 (เวลา 08.30 – 12.00 น.) ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพยาบาลในยุควิถีใหม่ (New Normal)” และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th