O1
โครงสร้าง

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

 แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 แผนภูมิโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
O2
ข้อมูลผู้บริหาร

 แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ผู้บริหารสูงสุด
 • (2) รองผู้บริหารสูงสุด

 แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ชื่อ-นามสกุล
 • (2) ตำแหน่ง
 • (3) รูปถ่าย
 • (4) ช่องทางการติดต่อ

 ผู้บริหารวิทยาลัย (ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ)

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

O3
อำนาจหน้าที่

 แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

 พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562  ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
O4
ข้อมูลการติดต่อ

 แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ที่อยู่หน่วยงาน
 • (2) หมายเลขโทรศัพท์
 • (3) E-mail ของหน่วยงาน
 • (4) แผนที่ตั้ง
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

 

O5
ข่าวประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2567

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวการศึกษา

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ข่าวรับสมัครงาน

 

O6
Q&A

 แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

 

O7
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
 • (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
 • (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567

 เล่มแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569
O8
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) โครงการหรือกิจกรรม
 • (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

 แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

O9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
 • (4) ปัญหา/อุปสรรค
 • (5) ข้อเสนอแนะ

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
O10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ชื่องาน
 • (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
 • (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 คู่มือปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ

 คู่มือปฏิบัติงานห้องสมุด

 

O11
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ชื่องาน
 • (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
 • (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
 • (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service
 • (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
 • (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนในการขอเอกสารทางการศึกษา

 ลิ้งค์ช่องทางการขอเอกสารทางการศึกษา

 บริการขอเอกสาร Registrar BCNSP Service

 สรุปค่าธรรมเนียม บริการขอเอกสาร Registrar BCNSP Service

 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

O12
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
 • (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

 เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566

 สถิติข้อมูลการยืมหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานโฮมเพจห้องสมุด

 สถิติรายงานบริการเอกสาร

O13
E–Service

 แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ

 แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

 ช่องทางการลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิชาการ

 การพัฒนาการเขียนและการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล

 การพัฒนาการเขียนผลงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล

 ช่องทางการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ

 

O14
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

=
 • (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
 • (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
 • (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
 • (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
 งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567
O15
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2567

O16
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
 • (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
 • (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
 • (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • (6) ราคากลาง (บาท)
 • (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
 • (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 • (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 • (10) เลขที่โครงการ
 • (11) วันที่ลงนามในสัญญา
 • (12) วันสิ้นสุดสัญญา

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

 รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

O17
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
 • (3) ปัญหา/อุปสรรค
 • (4) ข้อเสนอแนะ

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
 • (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
 • (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
 • (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • (6) ราคากลาง (บาท)
 • (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
 • (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 • (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 • (10) เลขที่โครงการ
 • (11) วันที่ลงนามในสัญญา
 • (12) วันสิ้นสุดสัญญา

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

O18
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) โครงการหรือกิจกรรม
 • (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

 เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2565-2569  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567
O19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) โครงการหรือกิจกรรม
 • (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
 • (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
 • (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • (7) ปัญหา/อุปสรรค
 • (8) ข้อเสนอแนะ

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21
การขับเคลื่อนจริยธรรม

 แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
 • (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
 • (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

O22
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • (5) ระยะเวลาดำเนินการ
 แนวทางปฏิบัติการจัดการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป

 เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

O24
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
 • (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

 สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

O25
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 • (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 • (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
 • (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

 เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

O26
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567

 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 "No Gift Policy" for Fiscal Year 2024

 แบบลงนามประกาศเจตนารมณ์

O27
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

 เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 โครงการ ITA

 นโยบาย No gift

 การประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

 การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ITA

O28
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

 เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O29
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

 

O30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

 • (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 • (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
 • (4) การบริหารงานบุคคล

 ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 • (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 • (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
   

 

O32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) โครงการ/กิจกรรม
 • (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
 • (3) ปัญหา/อุปสรรค
 • (4) ข้อเสนอแนะ

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

O34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

 • (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 • (2) การให้บริการและระบบ E-Service
 • (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 • (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
 • (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
 • (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
 • (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
 • (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
 • (4) ระยะเวลา

 แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

   
O35
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 • (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
 • (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

   
ทดสอบ