วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประกวดออกแบบโลโก้ ผีเสื้อขยับปีก

18 ก.ย. 66   admin


วันที่ 8 กันยายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Success, Benefit และ Value และจัดการประกวดการออกแบบโลโก้ ผีเสื้อขยับปีก "The best of butterfly effect" ภายใต้แนวคิดที่สะท้อนความหมาย ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากจุดเริ่มต้น ที่จะขยับตนเองอย่างต่อเนื่อง และทุ่มเท ใส่ใจวันละเล็ก วันละน้อย ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดการออกแบบโลโก้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสิรภัทร โจมสติ งานบริการส่งเสริมการศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาจารย์อรัญญา คำโสภา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์รัสวรรณ แสนคำหมื่น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายณรินธนะโชค ไตรรัตน์กุลชัย งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ อาจารย์กตกร ประสารวรณ์ และ นางสมใจ อ้นเอี่ยม, นางบรรจบ บุญหล้า, นางบุญเหลือ เรือนเงิน

และ นางประครอง เนาวราช พนักงานบริการ

นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารโครงการแบบมืออาชีพ ผู้บริหารโครงการอย่างเต็มความรับผิดชอบ และความสามารถ รวมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุนในวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในบทบาทของการเป็นผู้บันทึก (Note Taker) ทำให้การประชุม ในครั้งนี้สำเร็จตามแผนที่วางไว้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th