วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาล

8 มี.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมที่ 5 ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 53 จำนวน 166 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทัศคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบัน Hybrid Success จ.อุบลราชธานี มาร่วมให้ความรู้และทำกิจกรรมกับนักศึกษา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]