วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 (Online)

24 ก.ย. 64   admin


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 (Online) "Next New Normal in Post COVID-19 Era:Nursing"


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th