วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 2

24 ก.ย. 64   admin


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 2


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th