วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

20 ส.ค. 64   admin


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 (เวลา 08.40 – 09.00 น.) นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนนของวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอมอบเงินช่วยเหลือประชาชน เนื่องด้วยวิทยาลัยฯได้เปิดบัชชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล”และพายุโซนร้อน “คาจิก” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 และได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว และยังมีเงินเหลือจากการสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว จำนวน 88,678.94 บาท ในการนี้จึงได้ขอมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th