วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

17 ส.ค. 64   admin


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 1 วัน มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน รูปแบบการประชุมฯ เป็นแบบ Online (Zoom) และ On Site ณ ห้องประชุมอุบลชาติ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th