วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ร่วมการประชุมและวางแผน การดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

27 พ.ค. 64   admin


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะอาจารย์ ร่วมการประชุมและวางแผน การดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่าย โรงพยาบบาลสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th