วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ โครงการ"การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

18 มี.ค. 64   admin


วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาววันวิสาข์ สืบสายกลิ่น และนายพงษ์ยุทธ ตั้งตระกูล นักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ ในประเด็นด้านการพัฒนาสถาบัน "การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ" ในโครงการการจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for Learning Organization) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้ชุดองค์ความรู้ ในการนำมาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th