วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21

1 ก.พ. 64   admin


วันที่ 31 มกราคม 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร มากความรู้ ความสามารถ จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดังนี้ ดร.สุเพียร โภคทิพย์ อาจารย์วีระนุช มยุเรศ อาจารย์ศรินรา ทองมี และทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์วิมลพรรณ สังข์สกุล ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปทุมชาติ อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th