วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ รุ่น 1 ประจำปี 2564

17 พ.ย. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ รุ่น 1 ประจำปี 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th