ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Alumni of bcnsp

งานกิจการนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันธ์นักศึกษากับองค์กร

แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ทำแบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ของศิษย์เก่า

แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ของศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ทำแบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อมูลศิษย์เก่าร่วมบริจาคสนับสนุนพัฒนาปรับปรุง อาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์วิทยาลัย

ศิษย์เก่าร่วมบริจาคสนับสนุนพัฒนาปรับปรุง อาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์วิทยาลัย

อ่านต่อ
งานบริการนักศึกษา

งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th