หัวหน้างานฝึกอบรมอ.วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์เอกสาร / คลิปการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3


สัปดาห์ที่ 6 Downloads
เอกสารการและคลิปการบรรยายสำหรับเตรียมสอบวิชาที่ 4 ครั้งที่ 1
เอกสารการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care in musculoskeletal trauma and maxillofacial injury, Nursing care in multiple injury" อ.ศศิธร ชำนาญผล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง " Nursing care in cardiothoracic trauma and abdominal injury" อ.อรชร มาลาหอม วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "brain injury and spinal cord injury" อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
สัปดาห์ที่ 5 Downloads
เอกสารการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care post cardiac surgery, Nursing care for pts. with mechanical cardiac support and heart transplantation" อ.วาสนา อุปสาร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Acute cardiac rehabilitation" อ.พญ.สุรางคณา อินทร์สุข วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง "Acute limb ischemia, Nursing care for Ac. limb ischemia" อ.อรชร มาลาหอม วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Physiological change : Pre-OP in pts. with cardiovascular disease" อ.นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care for heart failure" อ.ดร.สุเพียร โภคทิพย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Bleeding disorder in critical care, transfusion practice in critical care" อ.พญ.อโนรี สุระวงศ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง "Critical problem in cardiovascular system" อ.นพ.ประพฤธิ์ ธนกิจจารุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care for acute coronary syndrome, Cardiac arrhythmia and management" อ.ดร.สุเพียร โภคทิพย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "severe airflow obstruction, Stroke" อ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing Care in ARDS & acute respiratory failure" อ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "GI problem" อ.นพ.เศวต ศรีศิริ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Bone marrow transplantation" อ.พญ.อโนรี สุระวงศ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง "Stress & Coping in critical ill patients" อ.จรูญศรี มีหนองหว้า วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 Downloads
เอกสารการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care in severe sepsis/Septic Shock" อ.อภิรดี เจริญนุกูล วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care in Gl problem, Pain" อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น. ช่วงที่ 3
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care in Gl problem, Pain" อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ช่วงที่ 2
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nursing care in Gl problem, Pain" อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ช่วงที่ 1
คลิปเสียง เรื่อง "Nursing care for endocrine problems" อ.อภิรดี เจริญนุกูล วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Respiratory Management" อ.พญ.อังคณา กวิวังสานนท์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Severe sepsis/Septic shock" อ.นพ.ชัยพร บุญศรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Respiratory Management" อ.พญ.อังคณา กวิวังสานนท์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Respiratory management post operative in critical care" อ.วาสนา อุปเสน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 Downloads
เอกสารการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3
คลิปเสียง เรื่อง "Special investigation & interpletation lab Special investigation, Cardia cathelization" อ.พิกุล ตันติธรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง "Special investigation & interpletation lab Special investigation, Cardia cathelization" อ.พิกุล ตันติธรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น..
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Pulmonary embolism, Toxic Ingestions" อ.นพ.ชัยพร บุญศรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง "Cardio-vascular & Pulmonary assessment" อ.นพ.ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Renal assessment : Fluid balance" อ.นพ.พิสิษฐ์ เวชกามา วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "major wound and incontinence" อ.ทิพวรรณ บัวทอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Nutrition and metabolism in critical ill Patients" อ.ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
คลิปเสียง เรื่อง "Documentation and nursing records" อ.อรชร มาลาหอม วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลอย่างง่ายที่แสดงทางสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต" อ.ดร.สุเพียร โภคทิพย์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "Vascular Check" อ.นพ.ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอ เรื่อง "CBL" อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
สัปดาห์ที่ 2 Downloads
เอกสารการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2
คลิปวิดีโอการสอน อ.นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลิปวิดีโอการสอน อ.ชุติมา สุทธิประภา วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
คลิปวิดีโอการสอน อ.นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก