รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการดร.ดวงกมล หน่อแก้วหัวหน้ากลุ่มวิชา / งานสังกัดฝ่ายวิชาการ


การพยาบาล
สูติศาสตร์อ.มนชยา ก้างยาง
การพยาบาลเด็ก

 
อ.วิมลพรรณ สังข์สกุล
การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุอ.มณีรัตน์ จิรัปปภา
การพยาบาล
อนามัยชุมชนอ.นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล
การพยาบาลจิตเวช

 
อ.โปรยทิพย์ สันตะพันธ์
งานทะเบียนประเมินผล
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ดร.วิรัลพัชร สกุลสันติพร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก