ผู้อำนวยการดร.ปัทมา ผ่องศิริรองผู้อำนวยการ


ฝ่ายบริหาร

 
อ.สอาด มุ่งสิน
ฝ่ายวิชาการ

 
ดร.ดวงกมล หน่อแก้ว
ฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาองค์ความรู้อ.จรูญศรี มีหนองหว้า
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 
อ.อรุณกาญจน์ ผลเพิ่มเจริญกุล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก