รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญาหัวหน้างานสังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ


งานประกันคุณภาพการศึกษา

 
อ.ปาจรีย์ ตรีนนท์
งานแผนยุทธศาสตร์

 
อ.ลักขนา ชอบเสียง
งานบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน และองค์กรคุณธรรมอ.วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก