รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญาหัวหน้างานสังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ


งานประกันคุณภาพการศึกษา

 
อ.ปาจรีย์ ตรีนนท์
งานแผนยุทธศาสตร์
และพัฒนาบุคลากรอ.ลักขนา ชอบเสียง
งานบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน และองค์กรคุณธรรมอ.วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล

งานแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากร
หัวข้อเรื่อง Downloads
แบบฟอร์มติดตามโครงการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
เอกสารหมายเลข 1 เแบบฟอร์มปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการ
เอกสารหมายเลข 2 หนังสือนำส่ง สสจ
เอกสารหมายเลข 3 ขออนุมัติจัดโครงการและกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 4 แบบรายงานปะหน้าสรุปผลโครงการ
เอกสารหมายเลข 5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ ฉบับปรับปรุง 2560
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
เอกสารหมายเลข 7 การเขียนรูปเล่มสรุปโครงการ
เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับฟอร์ม)
บันทึกข้อความขอไปประชุม อบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
งานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และองค์กรคุณธรรม
บริหารความเสี่ยง

หัวข้อเรื่อง Downloads
ใบรายงานอุบัติการณ์
แบบฟอร์ม RM 001
แบบฟอร์ม RM 002 - RM011
แบบฟอร์มการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
ควบคุมภายใน

หัวข้อเรื่อง Downloads
การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
ตัออย่างแบบรายงานควบคุมภายใน
แบบฟอร์มที่ 1 แบบ ปย.1
แบบฟอร์มที่ 2 แบบ ปย.2
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตาม ปย.2
แบบฟอร์มที่ 4 แบบสรุปเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก