รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาองค์ความรู้อ.จรูญศรี มีหนองหว้าหัวหน้างานสังกัดฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาองค์ความรู้


งานฝึกอบรม

 
อ.วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์
งานวิจัย
และผลงานวิชาการอ.อภิรดี เจริญนุกูล
งานบริการวิชาการ
และศูนย์ความเป็นเลิศอ.เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก