หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน และองค์กรคุณธรรมอ.วรรณฤดี เชาว์ศรีกุลงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และองค์กรคุณธรรม


เอกสาร / แบบฟอร์ม งานบริหารความเสี่ยง Downloads
ใบรายงานอุบัติการณ์
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560
ผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560
เอกสาร / แบบฟอร์ม งานควบคุมภายใน Downloads
การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
ตัออย่างแบบรายงานควบคุมภายใน
แบบฟอร์มที่ 1 แบบ ปย.1
แบบฟอร์มที่ 2 แบบ ปย.2
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตาม ปย.2
แบบฟอร์มที่ 4 แบบสรุปเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก