หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และพัฒนาบุคลากรอ.ลักขนา ชอบเสียงเอกสาร / แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากร Downloads
แบบฟอร์มติดตามโครงการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
เอกสารหมายเลข 1 เแบบฟอร์มปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการ
เอกสารหมายเลข 2 ขอจัดและขอเบิกเงินงบอุดหนุน
เอกสารหมายเลข 3 ขอจัดและขอเบิกเงินงบรายได้
เอกสารหมายเลข 4 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
เอกสารหมายเลข 5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มส่งสรุปโครงการ
เอกสารหมายเลข 7 แบบสรุปงบโครงการ
กำหนดการเบิกจ่ายประกอบการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก