หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์อ.ลักขนา ชอบเสียงเอกสาร / แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์ Downloads
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย ปี 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปฏิทินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 25 ก.ย. 61)
เอกสารหมายเลข 1 เแบบฟอร์มปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการ
เอกสารหมายเลข 2 ขอจัดและขอเบิกเงินงบอุดหนุน
เอกสารหมายเลข 3 ขอจัดและขอเบิกเงินงบรายได้
เอกสารหมายเลข 4 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
เอกสารหมายเลข 5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มส่งสรุปโครงการ
เอกสารหมายเลข 7 แบบสรุปงบโครงการ
เอกสารหมายเลข 8 ขอเบิกพัสดุใช้ในโครงการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก