หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และพัฒนาบุคลากรอ.ลักขนา ชอบเสียงเอกสาร / แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากร Downloads
แบบฟอร์มติดตามโครงการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560
เอกสารหมายเลข 1 เแบบฟอร์มปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการ
เอกสารหมายเลข 2 หนังสือนำส่ง สสจ
เอกสารหมายเลข 3 ขออนุมัติจัดโครงการและกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 4 แบบรายงานปะหน้าสรุปผลโครงการ
เอกสารหมายเลข 5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ ฉบับปรับปรุง 2560
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
เอกสารหมายเลข 7 การเขียนรูปเล่มสรุปโครงการ
เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับฟอร์ม)
บันทึกข้อความขอไปประชุม อบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก