หัวหน้างานทะเบียนประเมินผล
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ดร.วิรัลพัชร สกุลสันติพรเอกสาร / แบบฟอร์ม งานทะเบียนประเมินผลและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Downloads
แผนกำหนดการส่งคะแนนและผลการเรียนของงานวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนการขอเอกสาร_นักศึกษา
ขั้นตอนการขอเอกสาร_ศิษย์เก่า
แบบฟอร์มขอเอกสาร_นักศึกษา
แบบฟอร์มขอเอกสาร_ศิษย์เก่า
กลไกรายงานผลการเรียน
ขั้นตอนการส่งตรวจข้อสอบ
การส่งรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
บันทึกชี้แจงการตัดเกรด
บันทึกส่งเกรดล่าช้า
แบบประเมินรายงานผลการเรียน
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 45 ก
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 45 ข
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 46 ก ข
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 47 ก ข
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 48 ก
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 48 ข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก