หัวหน้างานทะเบียนประเมินผล
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ดร.วิรัลพัชร สกุลสันติพรเอกสาร / แบบฟอร์ม งานทะเบียนประเมินผลและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Downloads
ระบบและกลไกการรายงานผลการเรียน
แผนกำหนดการส่งคะแนนและรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1-2561
แผนกำหนดการส่งคะแนนและรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561
แผนกำหนดการส่งคะแนนและรายงานผลการเรียน ภาคฤดูร้อน 2561
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า
ขั้นตอนการส่งตรวจข้อสอบปรนัยและจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน
บันทึกชี้แจ้งการตัดเกรด
บันทึกการส่งเกรดล่าช้า
แบบประเมินรายงานผลการเรียน
แบบฟอร์มการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา PDF
แบบฟอร์มการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา WORD
แบบฟอร์มการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า PDF
แบบฟอร์มการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า WORD
แบบฟอร์มทักทวงผลการเรียน
แบบฟอร์มใบมอนฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 2560
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 46 ก ข
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 47 ก ข
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 48 ก
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 48 ข
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 49 ก
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน พยบ. รุ่น 49 ข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก