ข่าวการศึกษา
หัวข้อเรื่อง วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
30/04/2018
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Admissions
07/03/0218
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
26 / 02 / 2018
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
19/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
12 / 02 / 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
01 / 02 / 18
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
23 / 01 / 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
20 / 01 / 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
17 / 01 / 18
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมรอบที่ 6
25 / 08 / 2017
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 6
23 / 08 / 2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ และพิจารณาผลตรวจร่างกายเพื่อศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 6
18 / 08 / 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 3
03 / 07 / 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 2
15 / 06 / 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ และพิจารณาผลตรวจร่างกาย เพื่อศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 2
08 / 06 / 2017
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปีการศึกษา 2560
30 / 05 / 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 1
25 / 05 / 2017
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 3/2559
16 / 08 / 2016
รายละเอียดเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้เข้าค่ายการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษาใหม่
21 / 07 / 2016
รายละเอียดการรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
16 / 07 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในระบบสอบกลาง รอบที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
12 / 07 / 2016
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 / 07 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในระบบสอบกลาง รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
29 / 06 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
23 / 06 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในระบบสอบกลาง รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
16 / 06 / 2016
รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานวันสัมภาษณ์ระบบสอบกลาง รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
10 / 06 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในระบบสอบกลาง รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
08 / 06 / 2016
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (เฉพาะตัวจริง) เข้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายและเข้ารับการตรวจร่างกาย
18 / 05 / 2516
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
16 / 05 / 2016
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(ระบบกลาง Admission)
21 / 03 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
17 / 03 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบสอบตรง รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
11 / 03 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
08 / 03 / 2016
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
26 / 02 / 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
15 / 02 / 2016
ประกาศรับสมัครฯ ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559
28 / 12 / 2015
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ระบบคั
18 / 12 / 2015
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบค
18 / 12 / 2015
แนวทางปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
04 / 12 / 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559
04 / 12 / 2015
รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
04 / 12 / 2015
แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
01 / 12 / 2015
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559
01 / 12 / 2015
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2559
30 / 11 / 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2559
29 / 11 / 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและรายชื่อห้องสอบ ระบบรับตรงจากพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2559
26 / 11 / 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางการเรียน ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
25 / 11 / 2015
ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
23 / 11 / 2015
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
23 / 11 / 2015
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
23 / 11 / 2015
ประชาสัมพันธ์การสอบความถนัดทางการเรียนและการสอบสัมภาษณ์
23 / 11 / 2015
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
10 / 11 / 2015
แจ้งกำหนดการ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
02 / 10 / 2015
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2558
03 / 08 / 2015
รายละเอียดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
20 / 07 / 2015
ดาวน์โหลดเอกสารการ Empowerment
13 / 07 / 2015
เอกสารการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
13 / 07 / 2015
การวางแผนและการเขียนโครงการ
13 / 07 / 2015
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
10 / 07 / 2015
แจ้งกำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
10 / 07 / 2015
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก