รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอ.สอาด มุ่งสินหัวหน้างานสังกัดฝ่ายบริหาร


งานบริหารทั่วไป

 
นางสาวเครือมาส วรรณโคตร
งานวิเทศสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์อ.นภัทร บุญเทียม
งานเทคโนโลยี
และสารสนเทศอ.มยุรี เจริญศรี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
อ.นิพพาภัทร์ สินทรัพย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก