หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program

2.ชื่อปริญญาบัตร
ภาษาไทย ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม ฺBachelor of Nursing Science ชื่อย่อ B.N.S.

3. ระบบการจัดการศึกษา
3.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรือ ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และตามระเบียบการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
3.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในภาคเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
3.3 ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

4. การดำเนินการหลักสูตร
4.1. วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
   ภาคการศึกษาต้นเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
   ภาคการศึกษาต้นเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
   ภาคการศึกษาต้นเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี)
      - วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
      - วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
o เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
o เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
o เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

4.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     4.2.1. คุณสมบัติทั่วไป
           1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
           2. มีสัญชาติไทย อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร
           3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
           4. มีประวัติการประพฤติ และบุคลิกดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
           5. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนที่เปิดรับสมัคร
           6. ห้ามพระภิกษุ สามเณร สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทุกหลักสูตรตามคำสั่งมหาเณรสมาคมเรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
           7. กรณีใช้สิทธินักเรียนทุนการศึกษาโครงการเสมาพัฒนาชีวิต ต้องเป็นนักเรียนที่ ได้รับการศึกษาจากโครงการเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ
     4.2.2. คุณสมบัติด้านการศึกษา
           1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณสมบัติด้านการศึกษาตามประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
           2. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ได้แก่ ปัญหาการปรับตัว ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4 ระบบการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
     1) เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจแจกทั้งของตนเองและของผู้อื่น
     2) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน พยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
     3) มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4) มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์
     5) แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
     6) มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล
     7) มีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ
5.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดับสูง
5.3 ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.4 มีทักษะและประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5.5 รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
5.6 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง
5.7 พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการดำรงชีวิตได้
5.8 ร่วมทำวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
5.9 เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
5.10 สื่อสารโดยการใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ชัดเจนเหมาะสม
5.11 อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้

6 หลักสูตร
6.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     6.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
     6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก. หมวกวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     2) กลุ่มวิชาภาษา 15 หนวยกิต
     3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
     4) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต

ข. หมวกวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
     2) กลุ่มวิชาชีพ 79 หน่วยกิต
         - ทฏษฎี 51 หน่วยกิต
         - ปฎิบัติ 28 หน่วยกิต

ค. หมวกวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

7 รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
7.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7.3 การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและเป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน / สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก