หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลอ.นิพพาภัทร์ สินทรัพย์งานบริหารทรัพยากรบุคคล


เอกสาร Downloads
เอกสารประกอบการพิจารณา PA ปี 2561
โครงสร้างบริหารงานปีงบประมาณ 2561
คำสั่งที่ 89_2560 แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก