หัวหน้างานบริการวิชาการ
และศูนย์ความเป็นเลิศอ.เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ


เอกสาร Downloads
ข้อตกลงร่วม ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และ ตำบลปทุม
รายงานสรุปปัญหาและความต้องการพื้นที่ตำบลปทุม
รางวัลผลงานและกิจกรรมของ รพ.สต.ปทุม และ รพ.สต.ดงห่องแห่

การจัดการความปวด (Pain Management)

เอกสาร Downloads
คู่มือการจัดการความปวด

ผู้สูงอายุ

เอกสาร Downloads
คู่มือปฏิบัติการดูเเลผู้สูงอายุระยะยาว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก