การรับแบบ Admissionsเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร Downloads
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Admissions
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การรับแบบ Admissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions รอบที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions รอบที่ 3
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admissions รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions รอบที่ 5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก