วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 8 กันยายน 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก