วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Note taker
11 พฤศจิกายน 2560
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคคุณลิขิต (Note taker) สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก