พิธีส่งมอบข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ให้อยู่ในความดูแลของชุดครูฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 22
งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 โดยในวันที่ 17 เมษายน 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์จรูญศรี มีหนองหว้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบข้าราชการใหม่ จำนวน 252 คน ให้อยู่ในความดูแลของชุดครูฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 22 นำโดย ร.อ.มนต์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี และคณะ เป็นเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก