พิธีปิดการอบรม Care Manager รุ่นที่ 2
พิธีปิดการอบรม Care Manager รุ่นที่ 2 งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Link -> แกลลอรี่ภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์