พิธีปิดการอบรม Care Manager รุ่นที่ 1
พิธีปิดการอบรม Care Manager รุ่นที่ 1 งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Link -> แกลลอรี่ภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์