การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 11 ชั้น
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก