การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1103 อาคารเรียน 1
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก