วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โดย ท่านผู้อำนวยการฯ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ปนัดดา ปริยทฤฆ บรรยายในหัวข้อ ที่มาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสมรรถนะของ FNP และได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์ บรรยายในหัวข้อ หลักการแนวคิดสำคัญสำหรับการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และหัวข้อ การจัดประสบการณ์สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว มีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก