วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ออกโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันที่ 12 - 17 มกราคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา รองฯ ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ อ.อรุณกาญจน์ ผลเพิ่มเจริญกูล รองฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อ.ญาณี แสงสาย นำ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ออกโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ในระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก